Yrityksen viestintä on laaja kokonaisuus asioita, jotka hyvin hoidettuina mahdollistavat menestyksen. Viestinnän ja markkinoinnin tehtävä on huolehtia, että olennaiset viestit tavoittavat oikeat henkilöt ja tulevat ymmärretyiksi eri sidosryhmissä, oli kyse sitten asiakkaista, henkilöstöstä, kumppaneista tai vaikka sijoittajista.

Brändin ja yrityksen maineen kehittäminen on tietoisia tekoja ja toimintaa, joiden taustalla on strategia ja suunnitelma sekä hyvä toimintaympäristön ja tilannekuvan tuntemus. Viestinnän mittaaminen varmistaa suunnitelman toteutumisen – tai tarkistamisen.

 

Viestinnän mittaaminen auttaa kohdentamaan resursseja tehokkaasti.
Viestinnän mittaaminen kertoo missä mennään ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Meditan Viestinnän auditointi on työkalu, joka pistää asiat tärkeysjärjestykseen ja antaa tekemiselle tavoitteita tukevat mittarit.

Laajan kokonaisuuden johtaminen on haastavaa. Strateginen suunnittelu on kaiken a ja o. Käytännön tekeminen ulottuu aina tiedottamisesta verkkosivuihin ja kampanjoihin, sosiaalisesta mediasta sisäiseen viestintään, tapahtumien järjestämisestä erilaiseen sisällöntuotantoon sekä johdon ja henkilöstön valmentamiseen. Kumppaniverkosto voi olla laaja, ja jo omassa yrityksessä viestinnän tehtävät voivat jakautua useille eri vastuualueille.

Jotta viestintää voi johtaa, sen eri osa-alueet tulee tietää, tunnistaa, mitata ja luotettavasti arvioida. Meditan Viestinnän auditointi on valmis työkalu tähän. Se on mahdollisuus viestinnän ja markkinoinnin ryhtiliikkeeseen: vaikuttavuuden parantamiseen sekä siihen varattujen resurssien tehokkaaseen käyttöön.

Viestinnän kehittämiskohdat löytyvät yhteistyössä

Ryhtiliike alkaa kehittämisen tahtotilasta ja siitä, että organisaation viestinnästä vastaavat avainhenkilöt ovat valmiit pohtimaan ehkä jo rutiineiksi muodostuneita tekemisen tapoja.

Viestinnän auditointi on viestinnän mittaamisen ja kehittämisen työkalu. Se pistää asiat tärkeysjärjestykseen sekä antaa tekemiselle tavoitteita tukevat mittarit ja keskeiset kehittämisideat. Viestinnän mittaaminen kertoo nykyhetken tason, tavoitteet ja mahdollistaa seurannan. Yhdessä asiantuntijan kanssa valitut kehittämiskohteet ohjaavat oikeaan suuntaan.

Auditoinnin toteuttavat yrityksen ulkopuoliset asiantuntijat näkevät yrityksen viestinnän ilman kirjoittamattomia sääntöjä ja sisäisen kulttuurin ohjausta.

Asetetaan yhdessä viestinnälle tavoitteiden mukaiset mittarit ja kehitetään tekemistä niiden mukaisesti. Se varmistaa, että auditoidun yrityksen viestinnän ja markkinoinnin tärkeimmät tehtävät on tunnistettu konkreettisella tasolla.

Viestinnän resurssit parhaaseen käyttöön

Viestintä ja markkinointi ovat tulosten saavuttamisen tekijöitä. Haluamme varmistaa, että niihin käytetyt resurssit tulevat täysin hyödynnetyiksi ja tukevat yrityksen tavoitteita, niin tulosten kuin mielikuvien tasoilla. Suomeksi sanottuna: viestintäbudjetille tulee saada vastinetta.

Tiimityö sopii hyvin kuvaamaan auditointipäivää. Meditan konsultti yhdessä yrityksen viestinnästä ja markkinoinnista vastaavien henkilöiden kanssa käyvät läpi viestinnän perustat – strategian ja arjen käytännöt. Auditoinnista vastaava konsultti esittää olennaiset kysymykset ja näkee viestinnän ja markkinoinnin onnistumisen kriittiset kohdat. Te tiedätte ja tunnettu yrityksenne käytännöt, toimialan ja kohdeyleisöt.

Yhteinen pohdinta herättelee huomaamaan kehittämisen kohtia. Ulkopuolisen konsultin näkemykset ravistelevat irti siitä mihin on totuttu ja kannustavat jatkamaan sitä, mikä sujuu ja toimii hyvin. Jo itse auditointipäivä avaa silmiä. Se on avointa ja intensiivistä keskustelua kokeneiden viestinnän asiantuntijoiden kanssa ja samalla läpileikkaus siihen, mihin ja miten yritys viestinnällään pyrkii.

Auditointipäivän jälkeen Meditan konsultit istuvat alas, analysoivat ja raportoivat. Tuloksena ovat viestinnän kehittämisen mittarit ja täsmäratkaisut olennaisiin kysymyksiin yrityksen omien tavoitteiden saavuttamisen tueksi viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tuki viestintätiimille on läsnä myös auditoinnin jälkeen.

Saisiko olla päivän verran vetoapua viestinnän tiimillenne?

Saat esimakua viestinnän osa-alueiden tunnistamisesta ja arvioimisesta tekemällä verkkosivuillamme olevan viestinnän itsearvionnin. Se on nopeasti tehtävä arviointi yrityksen viestinnän tilasta. Viestinnän auditointi vie arvioinnin syvemmälle tasolle.

Reetta Mikkola & Johanna Summanen

Kirjoittanut: Reetta Mikkola
Julkaistu: 01.12.2016
Avainsanat: johtaminen, markkinointi, viestinnän auditointi, viestinnän mittaaminen, viestintä

Viimeisimmät kirjoitukset

Avainsanat

kaikki