MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Myös Medita sitoutuu toiminnassaan noudattamaan näitä linjauksia.

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTLMarkkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin ja viestintään erikoistuneiden yritysten ja yhteisöjen liitto. MTL Viestintätoimistot -jäseneksi voidaan valita toimisto, joka tuottaa ammattimaisesti viestintäpalveluja yrityksille, muille yhteisöille tai yksityishenkilöille ja sitoutuu noudattamaan toiminnassaan näitä eettisiä periaatteita.

Eettisten periaatteiden tarkoitus

Eettisten periaatteiden tarkoitus on varmistaa MTL Viestintätoimistot -jäsenten toiminnan vastuullisuus, mikä luo ja vahvistaa edellytyksiä viestintätoimistojen työn arvostukselle ja taloudellisesti kestävälle liiketoiminnalle. Periaatteet lisäävät luottamusta MTL Viestintätoimistoihin järjestäytyneisiin toimijoihin.

Olennaista on rakentaa luottamusta yleisön ja viestintää harjoittavien organisaatioiden kesken, mikä edellyttää alan toimijoilta parhaita arjen käytäntöjä, selkeitä toiminnan eettisyyden vähimmäisvaatimuksia* sekä vastuullisuutta liiketoiminnassa.

Arvot:

 • luottamus – kuluttajan/yleisön luottamus siihen joka viestii/markkinoi
 • integriteetti – selkärankaa edistää läpinäkyvyyttä ja vastustaa harhaanjohtavaa markkinointia
 • kunnioitus – noudatetaan sääntöjä ja säädöksiä, pidetään kuluttajan etu ja hyvinvointi etusijalla, mikä takaa myös markkinoivan tahon menestymisen
 • rehellisyys – kuluttajalle tarjotaan olennaiset ja päätöksenteon kannalta riittävän kattavat tiedot
 • vastuullisuus – alaikäisten kanssa toimittaessa otetaan huomioon kohderyhmien erityinen haavoittuvuus
 • yksityisyys – sitoudutaan kunnioittamaan kuluttajien/yleisöön kuuluvien yksityisyyttä mm. lupakäytännöillä
 • asiakaslähtöisyys – viestintätoimiston tehtävänä on edistää asiakasorganisaationsa kaupallisia tai muita intressejä

* Vähimmäisvaatimukset

1) tuodaan esiin viestijän omat, kuluttajan ratkaisuihin mahdollisesti vaikuttavat sidonnaisuudet

2) ei tarjota arvioitavaksi tuotteita tai palveluja, jos korvaukseksi vaaditaan myönteistä arviota julkisuudessa

3) tuodaan esiin, että toimitaan asiakkaan toimeksiannon perusteella

4) noudatetaan kuluttajaviranomaisen laatimia ohjeita

5) tunnetaan niiden verkkoyhteisöjen säännöt, joiden mahdollisuuksia hyödynnetään

6) tunnetaan asiakkaan (liike)toiminta ja sitoudutaan edistämään sitä

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Alaikäiset, markkinointi ja ostokset

1. Viestintätoimistojen työn ammatilliset perusteet

 • Palvelemme asiakkaitamme suunnittelemalla ja toteuttamalla viestintää ja vuorovaikutusta, jolla luodataan toimintaympäristöä sekä vaikutetaan ihmisten ja kohderyhmien tietoihin, mielipiteisiin, asenteisiin ja valintoihin asiakkaan tavoitteiden edistämiseksi.
 • Toimistojen asiakkaina voivat olla yritykset, yksityishenkilöt, aatteelliset yhteisöt, kansalais- ja etujärjestöt, kuntien ja valtion hallinnon yksiköt sekä muut viranomaiset.
 • Asiakkaiden tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteisökuvan kehittäminen, tunnettuuden ja tietämyksen lisääminen tai sidosryhmien aktivoiminen, tuotteen tai palvelun kehittäminen ja myynnin edistäminen sekä poliittiseen, yhteiskunnalliseen tai liiketoiminnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen.
 • Viestintätoimistot edistävät toimeksiannosta asiakkaidensa kaupallisia tai muita tavoitteita luotaamalla toimintaympäristöä, lisäämällä asiakkaidensa näkemystä sidosryhmien odotuksista sekä rakentamalla luottamusta sidosryhmien välillä oikea- aikaisella ja merkityksellisellä tiedolla ja vuorovaikutuksella sekä markkinoimalla asiakkaan tuotteita ja palveluja. Toimistot tuottavat asiakkaan sidosryhmille kohdennettua sisältöä, joka tukee asiakkaan tavoitteita.
 • Viestintätoimisto voi toimia viestinnän neuvonantajana, esimerkiksi valmentajana, suunnittelijana, tuottajana tai toteuttajana. Lähtökohtana ovat monipuoliset tietolähteet: perinteinen ja sosiaalinen media, tutkimukset ja analytiikka, joka antaa tietoa sidosryhmien käyttäytymisestä ja mielenkiinnon kohteista.
 • Viestintätoimistojen palveluihin voivat kuulua oman, ansaitun ja ostetun median ja markkinointiviestinnän sisältöjen suunnittelu, tuotanto ja julkaiseminen sekä markkinointiautomaatio ja analytiikkapalvelut. Palvelut kattavat myös henkilöstöviestinnän, yhteiskunnallisen ja vaikuttajaviestinnän sekä kriisiviestinnän suunnittelun, valmennuksen ja toteutuksen.

2. Luottamus asiakassuhteessa

 • Viestintätoimisto ei paljasta eikä hyödynnä asiakkaaltaan saamaansa luottamuksellista tietoa omaksi tai kolmannen osapuolen eduksi. Viestintätoimistojen nykyisten ja aiempien asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että toimistot pystyvät käsittelemään luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti. Kaikkien viestintätoimiston työntekijöiden ja ulkopuolisten avustajien on sopimuksella sitouduttava vaitiolovelvollisuuteen asiakkaan toimintaa koskevissa asioissa sekä viestintätoimiston palveluksessa ollessaan että sen jälkeen.
 • Asiakas voi edellyttää, ettei yhteydenotto viestintätoimistoon tule sen enempää yleiseen tietoon kuin tehtävä vaatii. Asioidessaan kolmannen osapuolen kanssa, esimerkiksi suhteessa toimittajaan tai päätöksentekijään, viestintätoimiston on tuotava ilmi, mitä toimeksiantajaa hän edustaa.
 • Viestintätoimiston tulee saada asiakkaaltaan toimeksiannon toteuttamiseen riittävät ja totuudenmukaiset tiedot.
 • Viestintätoimisto voi toimeksiantosopimuksen mukaan edustaa asiakastaan sosiaalisessa mediassa. Viestintätoimistossa työskentelevien tulee mahdollisuuksien mukaan ilmaista sidonnaisuutensa ottaessaan omissa nimissään julkisesti kantaa toimistonsa asiakkaan toimintaan.
  • Esimerkiksi Facebookissa kirjallisesti, kuvalla, videolla tai edelleen jakamalla ilmaistu kanta on lähtökohtaisesti julkinen. Merkkimäärältään tai muutoin rajatuissa palveluissa kuten Twitterissä riittää, että työpaikka on mainittu henkilökuvauksessa ja työpaikan verkkosivuilta voi tarkistaa ajantasaiset tiedot toimiston julkisista asiakkuuksista. Ellei toimeksianto ole julkinen, viestintäkonsultin tulee pidättäytyä asiakasta koskevista henkilökohtaisista kannanotoista. Olennaiset tiedot ja näkökohdat voi tuoda esiin kyseisen toimeksiannon rajoissa.

3. Säännösten noudattaminen

 • Viestintätoimiston tehtävä on ajaa asiakkaansa etua. Työssään sen on noudatettava lakia sekä toimialakohtaisia ja yleisiä viestintää ohjaavia sääntöjä. Yleisiä noudatettavia ohjeita ovat esimerkiksi pörssin ohjeet. Toimialakohtaisia ohjeita ovat muun muassa lääkemainontaa ja viestintää säätelevät ohjeet sekä kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen linjaukset.

4. Kilpailevat toimeksiannot

 • Viestintätoimisto voi työskennellä kilpailevien asiakkaiden tai etupiirien kanssa hyvää liiketoimintatapaa noudattaen. Kilpailevia toimeksiantoja on käsiteltävä erillään niin, että luottamukselliset tiedot pidetään vain toimeksiantoon nimetyn työryhmän saatavilla. Asiakkailla on oikeus tietää kilpailevien toimeksiantojen olemassaolosta.
  • Tietoturvanormit ja -käytännöt on yrityksessä selkeästi määritelty ja asiakassuhteen hoitamiseen osallistuvat henkilöt allekirjoittavat salassapitosopimuksen.

5. Viestintätoimisto neuvonantajana

 • Viestintätoimisto varjelee luotettavuuttaan ja varoo sitoumuksia, jotka vaarantavat sen aseman ammattimaisena ja riippumattomana neuvonantajana.
 • Toimisto noudattaa erityistä huolellisuutta riippumattoman neuvonantajan roolinsa varmistamisessa muun muassa seuraavissa tilanteissa:
  • Viestintätoimisto toimii tiiviissä yhteistyössä tai omistuksellisessa suhteessa media-alan yrityksen kanssa
  • Viestintätoimiston tai sen emoyhtiön toimintaan liittyy oleellisessa määrin viestinnän ulkopuolisia toimintoja, joista voi aiheutua eturistiriitoja

6. Toimeksiannosta kieltäytyminen

 • Viestintätoimisto voi kieltäytyä toimeksiannosta. Toimisto ei saa ottaa vastaan tehtävää, joka edellyttää lakien tai viestintää ohjaavien normien rikkomista tai yleisten eettisten sekä toimiston omien periaatteiden vastaista toimintaa.

7. Viestintätoimiston työntekijän lojaliteetti

 • Työsuhteeseen kuuluu lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan. Viestintätoimiston työntekijän tulee olla lojaali ensisijaisesti sitä viestintätoimistoa kohtaan, jonka palveluksessa hän on. Jos asiakkaan ja viestintätoimiston välillä on ristiriita, työntekijä noudattaa toimistonsa näkökantoja.
 • Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työtehtävästä, jos viestintätoimisto toimii vastoin hyvää toimialaetiikkaa. Työntekijän on ilmoitettava viestintätoimistolle, jos asiakas vaatii toimia, jotka rikkovat toimialan eettisiä ohjeita tai lakeja.
 • Viestintätoimiston työntekijä ei saa pitää asiakastoimeksiantoa "omanaan" työsuhteen aikana eikä sen jälkeenkään. Asiakassuhde kuuluu toimistolle, ei sen palveluksessa oleva työntekijälle.
 • Ennen kuin työntekijä jättää työnsä viestintätoimistossa hän ei saa tehdä käytännön valmisteluja houkutellakseen asiakkaita tai työtovereita uuteen yritykseen. Hän kertoo lähdöstään asiakkaille vain yhteistyössä vanhan yrityksensä kanssa.

8. Hinnoittelu

 • Viestintätoimistot päättävät palvelujensa ja tuotteidensa hinnoittelusta itsenäisesti. Hinnoittelun perusteena voidaan käyttää viestintätoimien tulosten sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. Oma, ostettu ja ansaittu tai vuokrattu media on erotettava toisistaan, eikä käytettävä hinnoittelumenetelmä saa vaarantaa minkään kolmannen osapuolen riippumattomuutta.

Tagit: eettiset periaatteet, MTL, Uutinen